2015-12-18 swjakubinauguracjaDnia 14 grudnia o godzinie 18.00 Polscy harcerze przynieśli do Katedry Polowej WP „Betlejemskie Światło Pokoju”, które przekazali na ręce bp. gen. bryg. Józefa Guzdka. Eucharystia w kościele katedralnym, była również początkiem innej historycznej chwili. Otóż po Mszy św. odbyło się Założycielskie Zgromadzenie Ogólne „Konfraterni Świętego Apostoła Jakuba Starszego przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski”.

Założyciele – od lat związani z Ordynariatem Polowym, odwołując się do tradycji: – Ewangelizacyjnej Św. Apostoła Jakuba Starszego, wspieranego przez Matkę Bożą z Pilar, – Rycerskiego Zakonu Świętego Jakuba opartego na regule św. Augustyna oraz pierwszego na Ziemiach Polskich Bractwa Najświętszego Serca Jezusa działającego od 1705 roku przy pijarskim kościele Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej (dziś Katedra Polowa Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie), jak również przyjmując ideowe przesłanie zawarte w Akcie Europejskim wygłoszonym 9 listopada 1982 roku w Santiago de Compostela przez Świętego Jana Pawła II, zawiązali konfraternię.

Konfraternia będąca prywatnym stowarzyszeniem wiernych ma na celu:
– rozszerzanie kultu św. Apostoła Jakuba Starszego;
– wytyczanie, z uwzględnieniem informacji historycznych dróg pielgrzymkowych do św. Jakuba w Composteli oraz sprawowanie nad nimi opieki na terenie kraju;
– wspieranie i promocję europejskich tradycji związanych z szerzeniem idei ruchu pątniczego pw. św. Jakuba;
– wspomaganie i pobudzanie inicjatyw na rzecz ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego i przyrodniczego na trasach pielgrzymkowych p.w. św. Jakuba w kraju;
– pomoc i współpracę w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy.

Do zgromadzonych członków Konfraterni, przybył w trakcie obrad Protektor Konfraterni, bp. gen. bryg. Józef Guzdek, który życzył powodzenia podejmowanemu przedsięwzięciu. W imieniu Protektora w zebraniu uczestniczył ks. prałat Zbigniew Kępa, który od lat wspiera pielgrzymów. Zaś wcześniej, w blasku „Betlejemskiego Światła Pokoju”, w intencji powodzenia nowej katolickiej inicjatywy sprawował ofiarę Mszy św.

Pielgrzymi jakubowi, w dniu 14 grudnia 2015 roku podjęli wszystkie wymagane prawem o stowarzyszeniach uchwały. Wybrali również władze Konfraterni. Seniorem Konfraterni – Prezesem Stowarzyszenia został: Jerzy Grzegorz Kazimierczak, Wiceseniorem: Jerzy Pawlikowski. Pozostałymi członkami Kapituły – Zarządu Stowarzyszenia, zostali: Beata Skwierczyńska-Mizerska, Wiesław Czajka, Robert Mikulski oraz Łukasz Stefaniak.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: Reginę Madej-Janiszek, Elżbietę Chomicką oraz Ryszarda Bożka. Członkami założycielami stowarzyszenia zostało ponad 30 osób, reprezentujących: służby mundurowe (Wojsko Polskie, Straż Graniczna), jak też środowiska cywilne. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono gości, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, na czele w szefem Wojskowego Centrum Geograficznego, płk. Krzysztofem Ziemkiewiczem.

15 grudnia 2015 roku w imieniu władz kościelnych JE bp. gen. bryg. Józef Guzdek wydał stosowny dekret, na mocy którego, w imieniu władz kościelnych nadał stowarzyszeniu kościelną osobowość prawną oraz zatwierdził jego statut.

W duchu pokoju, którego symbolem jest „Betlejemskie Światło”, pątnicy ruszają, by siać dobrą nowinę na europejskich szlakach.

Łukasz Stefaniak 

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć tu (fot. Piotr Szarko)