1_KubaNa stronie Wronieckiego Ośrodka Kultury ukazał się ogromnie ciekawy artykuł Piotra Pojaska poświęcony rycinie Świętego Jakuba w Ostrorogu i księdzu Rossigrochowi – proboszczowi miejscowej parafii. Intencją Autora jest przybliżenie szerszemu odbiorcy unikatowej grafiki, którą można śmiało zaliczyć do lokalnych zabytków kultury.

Tym bardziej, że kult św. Jakuba w parafii Ostroróg nabiera nowej dynamiki związanej z otwarciem w Ostrorogu w 2013 r. lokalnego odcinka Drogi św. Jakuba, szlaku wiodącego do Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się grób św. Apostoła. O tym, jak bardzo utożsamiano Ostroróg ze św. Jakubem, może świadczyć pewne potoczne powiedzenie z okolic Wronek. Otóż jak do podwronieckich wsi zbliżała się ulewa z kierunku południowo-wschodniego, to starzy ludzie powiadali, że „burza idzie od Jakuba”, czyli od miasta Ostroróg, któremu z dawna patronuje właśnie św. Jakub Starszy Apostoł.

Autor artykułu pisze, że:

Żyjący w XVII wieku w Ostrorogu ks. Rossigroch był autorem trzech książek, w tym dwóch o kościele św. Jakuba na Piaskowie przy Ostrorogu. Podkreślić należy, że dzięki jego staraniom władza duchowna uznała wymieniony kościół za miejsce cudowne, zaś oba druki przyczyniły się do upowszechnienia kultu św. Jakuba.

Tytuły trzech publikacji naszego proboszcza znajdziemy m.in. w monumentalnej serii wydawniczej Karola Estreichera, pt. „Bibliografia Polska” (cz. III, t. XV, ogólnego zbioru tom XXVI, Kraków 1915, s. 376-377). Cytujemy je w porządku chronologicznym przy zachowaniu pisowni podanej u Estreichera:

1. „Kazanie na dzień pogrzebu Jeymości P. Anny Bobrownickiey miane przez X. Piotra Rossigrocha proboszcza Ostrorogskiego, w kościele w Biezdrowskim d. 1. Grudnia 1670. r. W Poznaniu w drukarni dziedziców Woyciecha Regulusa”.

2. „Światła y ognie nocne rożnych czasów widziane w Kościele y około kościoła S. Jakuba Apostoła na Piaskowie przy Ostrorogu. Dobrodzieystwa także y łaski boskie otrzymane. O sierpie przytym do ręki przyrosłym który na tymże mieyscu przy Mszy ś. odpadł: poprzysiężone na Kommissyach zeznania, na większą chwałę Panu Bogu y wielkiemu apostołowi Chrystusowemu Jakubowi Świętemu rozsławiać dozwolone a przez X. Piotra Rossigrocha proboszcza Ostrorogskiego do druku podane d. 1. lipca roku po porodzeniu Pańskiem 1674 w Poznaniu w drukarni dziedziców Woyciecha Regulusa”.

3. „Summaryusz powtórny łask y dobrodzieystw Boskich, po cudownym św. Jakuba mieyscu, w Wielkiey Polsce przy Ostrorogu deklarowanym. Za przyczyną Wielkiego Apostoła podczas woyny tureckiey polskiego Patrona ponowionych. Także Pieśń o tymże S. Jakubie większym Apostole, przez W. X. Piotra Rossigrocha dziekana Lwowskiego, proboszcza Ostrorogskiego złożona y do druku za dozwoleniem Zwierzchności duchowney podana R. P. 1676 d. 2. lutego. w Poznań, w drukarni Woyciecha Regulusa Młodulewicza 1676”. 

Link do treści całego artykułu Piotra Pojaska: http://wokwronki.pl/pl/aktualnosci-historia/3da74711a0a1365e4eed02589b520e1c.html