W daniach 3-4 marca 2018 roku odbyło się w domu parafialnym przy  Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku na Kaszubach kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”.

Pierwszy, oficjalny dzień to przede wszystkim sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia oraz opinia Komisji Rewizyjnej. Prezes Emil Mendyk opowiedział pokrótce o podjętych i zrealizowanych w ciągu ostatniej kadencji zadaniach. Na zakończenie postawił zebranym pytanie, na ile uzasadniona jest kontynuacja działalności Stowarzyszenia. Czy Parlament Jakubowy oraz lokalne organizacje społeczne, bractwa i konfraternie są w stanie przejąć na siebie organizację ruchu indywidualnego pielgrzymowania polskimi drogami św. Jakuba do grobu Apostoła w Santiago de Compostela. Dyskusji nie podjęto, co wszyscy przyjęli jako niepodważalny dowód na zasadność kontynuowania działalności Stowarzyszenia. W dalszej części zebrania przyjęto uchwały: o przyjęciu przedstawionego bilansu i przeznaczeniu zysku na cele statutowe Stowarzyszenia oraz o udzieleniu ustępującemu Zarządowi absolutorium. Następnie zgłaszano kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej i przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego wybrano nieco odmieniony skład Zarządu: Emil Mendyk (prezes), Krzysztof Fekecz (wiceprezes), Beata Mizerska (sekretarz), Paweł Plezia (skarbnik), Krystyna Zabrocka (członek zarządu). Przewodniczącym nowej Komisji Rewizyjnej został Edward Czerna, a pozostałymi członkami Bogusława Tomczak i Elżbieta Rosiak. Nowy zarząd zmierzy się z założonymi takimi wyzwaniami, jak: zrealizowanie projektu 100 km na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, uzyskanie przez stowarzyszenie statusu OPP, współpraca z Przyjaciółmi z zagranicy, poprawa komunikacji z pielgrzymami przez większą aktywizację strony internetowej,  dalsze angażowanie członków Stowarzyszenia do poszczególnych działań, zwłaszcza do opieki nad wybranymi odcinkami szlaków, pozyskiwanie nowych funduszy na konkretne działania oraz zachowanie autorytetu Stowarzyszenia jako jedynej organizacji działającej ponadregionalnie i „ponad podziałami” terytorialnymi.

Po sutym obiedzie Ryszard Wenta – gospodarz miejsca – przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba Apostoła opowiedział o jej przebiegu i zaprezentował zdjęcia z najciekawszych jej fragmentów. Udzielił też informacji na temat starań o włączenie Pomorskiej Drogi św. Jakuba w ogólnoeuropejski system dróg prowadzących do Santiago de Compostela oraz o działaniach zakończonych wydrukowaniem  paszportu pielgrzyma na Pomorskiej  Drodze, który jest odwzorowaniem  paszportu hiszpańskiego i jest jednocześnie honorowany w Santiago. Obejrzeliśmy też krótki, ale bardzo nastrojowy i wzbogacony żydowską  muzyką film Joli i Zbyszka Janczaków zrobiony podczas ich pieszej pielgrzymki Jeruzalem Trail na trasie Nazaret-Kana Galilejska-Góra Arbel-Tabgha-Góra Błogosławieństw-Kafarnaum, którą odbyli w 2017 roku. Tadeusz z Poznania przedstawił też prezentację fotograficzną ze swojej wędrówki Camino Levante (Walencja-Zamorra) do Santiago de Compostela, która zakończyła pierwszy dzień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Drugi dzień – niedziela rozpoczął się od uroczystego śniadania, podczas którego zaserwowano nam dania kuchni kaszubskiej. Potem czas luźny, spotkania w małych grupach, dyskusje, wspomnienia, plany na przyszłość. O godzinie 10 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. św. Jakuba Apostoła, współkoncelebrowanej przez ks. Zenona Myszka (miejscowego proboszcza) i ks. prof. Norberta Widoka z Opola (członka stowarzyszenia). Podczas Mszy była procesja z relikwiami św. Patrona, niesionymi przez pątniczki ubrane w stroje Bractwa św. Jakuba z Lęborka, ołtarz i składane dary zostały okadzone z małego wprawdzie, ale autentycznego botafumeiro , śpiewano też pieśni o tematyce jakubowej. Po Mszy większość wiernych pozostała w świątyni, gdyż jeden z naszych pielgrzymów jakubowych – caminowicz-organista Marek z Opola (pod tym linkiem można na żywo posłuchać gry p. Marka: https://opole.franciszkanie.pl/na-zywo/ ) spontanicznie dał koncert organowy; wysłuchaliśmy m.in. Ody do Radości, Marsza Radeckiego czy Hey Jude, przewijały się tam również inne, bardziej swobodne wątki – kto miał ucho, ten usłyszałJ.  Ostatnim akcentem Walnego Zebrania była wycieczka po Lęborku. Najpierw obejrzeliśmy w muzeum miejskim film o historii murów obronnych miasta, a potem przewodnik PTTK Jan Kiśluk „przeniósł” nas w epokę  Zakonu Krzyżackiego, który był twórcą  Leun burg, czyli „Miasta Lwa”.  Czas minął szybko, wkrótce trzeba było się żegnać, do spotkania za rok lub  wcześniej  na  jednej  z dróg św. Jakuba Apostoła. Buen Camino!

Tekst: Regina Madej-Janiszek

Galeria zdjęć z Lęborka (fot. Ryszard Wenta): https://www.camino.net.pl/dt_gallery/walne-zebranie-leborku-3-4-marca-2018-r/

Botafumeiro z Lęborka (film: Zbigniew Janczak): https://youtu.be/9jfB9oIMraQ

 

 

Laisser un commentaire